Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Οι ερωτοαποκρίσεις του Θαλή! (Ας αρχίσουμε κάπως έτσι-όχι δεν είστε στην κατηγορία "είπαν". )

Πηγή: Οι ερωτοαποκρίσεις του Θαλή


Εκτός από τα γνωμικά του Θαλή που περιέχονται στο ΓΝΩΜΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ παραθέτω εδώ συγκεντρωμένες τις διάσημες ερωταποκρίσεις του.
Τί δύσκολον; Τό ἐαυτόν γνῶναι.
Τί εὔκολον; Τό ἄλλῳ ὑποτίθεσθαι.
Τί κοινότατον; Ἐλπίς. Και γάρ οἵς ἄλλο μηδέν, αὔτη παρέστη.
Τί τάχιστον; Νούς. Διά παντός γάρ τρέχει.
Τι δύσκολον θεάσαι; Γέροντα τύραννον.
Τί πρεσβύτερον; Θεός. Ἀγέννητον γάρ ἐστιν.
Τί ἰσχυρότατον; Ἀνάγκη. Μόνον γὰρ ἀνίκητον.
Τί σοφώτερον; Χρόνος. Τὰ μὲν γὰρ εὕρηκεν οὖτος ἤδη, τὰ δ᾿ εὑρήσει.
Τί βλαβερώτατον; Κακία. Καὶ γὰρ τὰ χρηστὰ βλάπτει παραγενομένη.
Τί κάλλιστον; Κόσμος. Πᾶν γὰρ τὸ κατὰ τάξιν τούτου μέρος ἐστί.

Οι ερωτοαποκρίσεις του Θαλή

Ποιοι μας τιμούν και που...